Tính mức đóng Bảo hiểm tự nguyện hàng tháng

*Bậc đóng (1,2,3...n) Mức lựa chọn đóng đ  
 • Đóng hàng tháng


 • Đóng một lần cho nhiều năm về sau


 • Đóng một lần cho những năm còn thiếu


 • Mức chuẩn nghèo đ Tỷ lệ
  Mức đóng hàng tháng đ
       = đ
  Số tiền đóng theo phương thức đóng
  Một tháng Ba Tháng Sáu tháng Mười hai tháng
  đ đ đ đ